Prof. Dr. Zoran Mihanović

Dopredsjednik udruge Savez za Poljica, Hrvatska
Zoran Mihanović

Prof. Dr. Zoran Mihanović

Dopredsjednik udruge Savez za Poljica, Hrvatska

Životopis

Prof. dr. sc. Zoran Mihanović rođen je 11. siječnja 1978. u Splitu.

Završio je osnovnu školu u Donjem Sitnom i Žrnovnici te srednju Elektrotehničku školu u Splitu. Godine 1999. završio je i Osnovnu glazbenu školu „Josipa Hatze“ u Splitu, program glazbenik pjevač. Na Ekonomskom fakultetu u Splitu diplomira godine 2001.

Po završetku studija radio je u “Brodomerkuru“ trgovina i usluge d.d. Split, a zatim na Veleučilištu u Splitu kao stručni suradnik i asistent. Od 1. rujna 2004. do danas radi na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Magistrirao je na znanstvenom poslijediplomskom studiju Marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a zvanje doktora ekonomskih znanosti stječe na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Aktivno je sudjelovao u nizu međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, te je objavio više znanstvenih i stručnih radova samostalno i u koautorstvu. U više navrata aktivno je sudjelovao u programima znanstvenog, nastavnog i stručnog usavršavanja, kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Usavršavao se u znanstvenom području, struci i nastavi u Velikoj Britaniji, Italiji, Češkoj, Mađarskoj, Francuskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Njemačkoj.

Sudjelovao je u radu na aplikativnim istraživačkim projektima i projektima koje financira MZOŠ.

U okviru nastavnog rada trenutno sudjeluje na izvođenju nastave na kolegijima Marketing, Istraživanje tržišta, Upravljanje marketingom neprofitnih i javnih organizacija, Društveni marketing. Član je Hrvatske udruge za marketing – CROMAR.

Dobitnik je nagrade „Mijo Mirković“ Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za vrijedno znanstveno djelo u 2009. Dobitnik je priznanja Ekonomskog fakulteta u Splitu za izniman uspjeh u akademskoj godini 2009/2010 te priznanja Ekonomskog fakulteta u Splitu za doprinos uvođenju programa Društvenog korisnog učenja u akademskoj godini 2016/2017.

U okviru svoje stručne djelatnosti i društvene aktivnosti, pristupnik aktivno surađuje s više udruga građana i organizacija civilnog društva te kroz raznovrsne projekte društveno korisnog učenja kontinuirano uvodi studente u konkretne projekte u neprofitnom i javnom sektoru. Jedan je od inicijatora osnivanja i aktualni dopredsjednik udruge Savez za Poljica koja se nastoji na sveobuhvatan način, uključujući i sve aspekte društvenog poduzetništva,
pobrinuti za hrvatsku povijesnu regiju Poljica (Poljička knežija).

Sva predavanja od Prof. Dr. Zoran Mihanović